Published News

doc them du an Celesta Rise Keppel Land

https://penzu.com/p/41d3d047

dự án chung cư Celesta Rise vì Liên đáng Tập đoàn Keppel Land và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long thích hợp tác triển khai, trong đấy Keppel Land chiếm 60% vốn nhân tố lệ, Phú Long chiếm 40% vốn nhân tố lệ. dự án