اقامت قبرس United Bookmarks
0
اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز

این نوشته در تاریخ 24 آگست 2017 برابر 2 شهریور 1396 ویرایش شد. قبل از تصرف نورستان توسط نیروهای عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم که منجر به‌ترویج آیین اسلام در آن سامان گردید مسلمانان

Comments